Onze diensten

Preventie opleiding

Dagdagelijks komt S2 Consult in contact met veiligheid op de werkvloer in diverse sectoren. Dit resulteert in een waaier van praktische kennis en ervaring en deze kennis stellen wij ter beschikking voor uw bedrijf.
Hebt u een uitdaging of wenst u uw collega’s te trainen op een bepaald gebied gerelateerd aan veiligheid ?

Sinds 21/06/21 is S2 erkend als dienstverlener KMO-portefeuille voor opleidingen.

Contacteer ons vrijblijvend voor een aangepaste opleiding of toolbox op maat.

Audit welzijn op het werk

Inzicht in de risico’s op de werkplek is een eerste stap op weg naar een gezonde en veilige onderneming.
Wettelijk is elk bedrijf verplicht om alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart te brengen.
S2 Consult kan een Welzijnsaudit in uw bedrijf uitvoeren en uw aandacht vestigen op eventuele knelpunten.

De audit kan zich toespitsen op:

 • een algemene analyse van het bedrijf ivm welzijn op het werk : inventaris van welke informatie er al aanwezig is
 • hoe veilig zijn de aanwezige werkposten
 • welke instructies er gekend zijn
 • aanwezigheid van instructiekaarten van gevaarlijke producten
 • welke machines en arbeidsmiddelen er gebruikt worden
 • de aanwezige beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
 • wettelijke keuringen en “in bedrijf”-stellingen

 • aankoopbeleid

 • onthaalbeleid

 • noodprocedures : brandpreventie en EHBO

 • toolboxmeetings

De resultaten van de audit resulteren in een lijst waarin alle non-conformiteiten gerangschikt staan in volgorde van prioriteit. Hierdoor kan u onmiddellijk zien welke risico’s eerst aangepakt moeten worden.
Indien gewenst kunnen we u praktisch bijstaan om de beschreven risico’s aan te pakken.

Contact

Veilligheids-
coördinatie

Voor industriële bouwprojecten kan u beroep doen op S2 Consult als veiligheidscoördinator.

Volgende diensten worden hierbij verleend gedurende uw project :
In de ontwerpfase:

 • Opstellen en bijhouden van veiligheids- en gezondheidsplan.
 • Openen en bijhouden van coördinatiedagboek.
 • Openen van postinterventiedossier.
 • Opzetten coördinatiestructuur (indien van toepassing: bij niveau A projecten).

In de verwezenlijkingfase:

 • Uitvoeren van werfbezoeken door veiligheidscoördinator.
 • Afhankelijk van het project wordt het aantal werfbezoeken bepaald, gemiddeld één bezoek per week of om de twee weken wordt voorgesteld. Minimaal tijdens kritische fase(n) zal de werf bezocht worden, hierbij wordt geobserveerd en gerapporteerd. Eventuele kritische fasen dienen vastgelegd worden in het V&G plan.
 • Bijwonen van voortgangsvergaderingen.
 • Indien nodig worden in overleg met de opdrachtgever bijkomende werfbezoeken uitgevoerd.
 • Voorzitten coördinatiestructuur (indien van toepassing).

Bij beëindiging opdracht:

 • Oplevering en vervollediging van het postinterventiedossier.
 • Alle hierboven vermelde coördinatieinstrumenten worden aan de bouwheer/opdrachtgever overhandigd

Opstart preventiestructuur

S2 Consult biedt u een mappenstructuur en begeleiding aan om het preventiebeleid georganiseerd uit te werken.

Risico analyse

De welzijnswet schrijft dat de werkgever risico-analyses dient uit te voeren op vestigingen, afdelingen, installaties, machines, functies, activiteiten en op het individu in de onderneming.
Dit is vaak een omslachtig en tijdrovend werk.

In zogenaamde C- en D bedrijven is het één van de wettelijke opdrachten om te helpen bij de identificatie van de risico’s.
Bij A,B en C+ bedrijven is deze wettelijke opdracht niet aanwezig, aangezien hier de interne dienst de werkgever kan ondersteunen bij het uitvoeren van de risico-analyse.

S2 Consult kan u bij deze risico-analyses een helpen op de volgende vlakken :

 • algemene doorlichting bedrijf op niveau afdeling, algemeen, EHBO, brand,…
 • risico analyses van het machinepark : installaties, mobiele arbeidsmiddelen, …
 • werkpost analyses / taak risico analyses met aandacht naar ergonomische houdingen
 • gebruik PBM’s

Opmaak grondplannen

Aangepast naar uw behoeften en aangeleverd in een bewerkbaar formaat, kan S2 Consult u volgende plannen bezorgen :

 • grondplannen bedrijf
 • nood- en evacuatieplannen
 • PBM-gebruik
 • reinigingsplannen
Contact