Uitgangspunten

Alle contracten worden aangegaan onder de algemene voorwaarden zoals deze hierna worden vermeld.

Verrichtingen

 1. Al onze contracten worden beschouwd als afgesloten op onze maatschappelijke zetel.
 2. Elke prijsaanbieding in welke vorm ook opgesteld, is volledig vrijblijvend voor BVBA S2 Consult. Alle prijzen gelden netto, exclusief BTW, zonder verplaatsingskosten en zijn uitgedrukt in euro, behoudens andersluidende bepalingen.
 3. De tijdsspanne waarin deze offerte geldig blijft is beperkt tot 30 kalenderdagen.
 4. De prijzen zijn gebasseerd op de grondstofprijzen, lonen en wedden, sociale lasten, taksen en algemene onkosten enz. geldend op het ogenblik van de aanbieding.  Prijzen kunnen geïndexeerd worden aan de hand ban de Belgische consumptie-index.
 5. Een overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door BVBA S2 Consult.  Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd.
 6. Elke annulering van een bestelling / opdracht moet schriftelijk gebeuren.  Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de BVBA S2 Consult.  In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de totale aanneming.

Leveringen

 1. De (uitvoerings)termijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertragingen in uitvoering van de opdrachten kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
 3. De klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken.  Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren.  Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.  De klachten dienen steeds vergezeld te zijn van de nodige bewijsstukken ter staving.
 4. Ingeval van adviesverlening hebben de besluiten van de BVBA S2 Consult de waarde van een advies.  Adviezen worden door de BVBA S2 Consult verleend naar best vermogen en te goeder trouw en op basis van de gegevens die zij ter beschikking krijgt van de klant ; doch zullen geenszins aanleiding kunnen geven tot enige aansprakelijkheid of vordering tot schadevergoeding lastens de BVBA S2 Consult.           
  De BVBA S2 Consult draagt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van negatieve gevolgen verbonden aan het naleven van het advies ; de BVBA S2 Consult draagt niet de minste verantwoordelijkheid voor de gevolgen die zijn verbonden aan het niet-naleven van diens advies.

Betalingen

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van de BVBA S2 Consult tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.
 2. Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.
 3. De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt.  Hij zal de verkoper op de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van dit pand.
 4. De facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.
 5. Bij niet-betalingen op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van € 50,- en met een nalatigheidsinterest van 10% per jaar..

Rechtsgebied

In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ons onze maatschappelijke zetel gevestigd is bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.