De aankoopprocedure is een methode van risicobeheersing voor arbeidsmiddelen, collectieve beschermingsmiddelen (CBM’s) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
De preventie hiërarchie voor risico’s wordt ook hier in acht genomen.

1. Bestelling

De hoofddoelstelling hiervoor is VOORAF na te gaan of er nog risico’s te verwachten zijn.  Dit resulteert  in voorwaarden:

  •   de bestelling moet voldoen aan de vigerende Belgische wetten
  •   de aanvullende besteleisen (om de te verwachten bedrijfsrisico’s op te vangen of om de uniformiteit in
    het bedrijf te benadrukken) moeten klaar en duidelijk geformuleerd worden.
  1. Attest leverancier

De leverancier bevestigt dat er geen risico’s meer zijn door te voldoen aan de Belgische wetgeving en door te voldoen aan de aanvullende eisen op de bestelbon.

  1. Verslag van indienstname

Het indienststellingsverslag moet degelijke informatie verschaffen aan de werkgever welke resterende aantoonbare risico’s het arbeidsmiddel nog bevat zodat hij kan beslissen om het arbeidsmiddel al dan niet in dienst te stellen.

Uit het indienststellingsverslag moet blijken:

  • alle maatregelen genomen zijn voor de veiligheid van de werknemers
  • aandacht besteed werd aan het algemene welzijn van de werknemer